Til toppen

Salgsbetingelser

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle salg fra BUYSEC AS, dersom ikke annet er særskilt skriftlig avtalt mellom partene.

Selger er: BUYSEC AS.

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen. BUYSEC AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. BUYSEC AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

www.buysec.no er BUYSEC’s nettbutikk.

Partnerside: BUYSEC’s forhandlere eller partnere kan ha egne salgsbetingelser. Alle må derfor registrere seg som bruker og logge seg inn for å få sett sine priser.

For å utføre kjøp på www.buysec.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. Betingelsene godkjenner du ved å opprette konto.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

BUYSEC AS leverer til alle land i Norden og noen i Europa.

Selger vil ta betalt for varer og frakt med mva.

Alle varer levert av www.buysec.no kan brukes i Norge.

Kunder

BUYSEC AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. BUYSEC AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle spesifikasjoner og data som er oppgitt i produktmateriell, produktkataloger fra BUYSEC AS kan bli endret eller oppdatert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

Priser

Alle varer kjøpes inn i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 4% fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder BUYSEC AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva, og ex-works fra BUYSEC AS lager. Alle sendte ordre vil bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt.
Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til BUYSEC AS innen 8-åtte virkedager regnet fra leveringsdato.

Levering/ Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på bedriften når varen blir overgitt til transportør. Dette anses som levering.

Betaling/ Morarenter

Betalingsbetingelsene er normalt netto per 15 dager, dersom ikke annet er avtalt. Dersom faktura ikke betales ved forfall, sender DNB Factoring ut et inkassovarsel med gebyr. Det beregnes deretter morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder BUYSEC AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/ postoppkrav.

Salgspant - Eiendomsrett

BUYSEC AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. Pante-lovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med BUYSEC AS eiendomsrett av bedriften og holdes adskilt fra bedriftens varelager.

Mangler

Ved feil på produktet som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, har BUYSEC AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når BUYSEC AS foretar retting eller omlevering, kan ikke kunde gjøre ytterligere misligholdsforføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som stå i kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/ mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordre-bekreftelse. Bedrifter skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til bedrifter og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. BUYSEC AS gir ikke bedrifter eller dennes kunder egen garanti på produktene.

Erstatningsansvar

BUYSEC AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor BUYSEC AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle eller forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er BUYSEC AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8.

Force Majeure

Er BUYSEC AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos BUYSEC AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den. Slik som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner både nasjonalt og internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er BUYSEC AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Kongsberg tingrett som vedtatt verneting.